Wybierz język
pl gb

Team Profiling

Zastosowanie

Proces

Narzędzia

Cele

Praktyka

Program Team Profiling jest przeznaczony dla zespołu, który:

 • ma nowego szefa, który szuka formuły na ustalenie zasad współpracy wewnątrz zespołu,
 • ma nowe wyzwania biznesowe i powinien sprawdzić, czy dotychczasowe zasady funkcjonowania pozwolą mu osiągnąć zakładane cele,
 • ma trudności z osiągnieciem postawionych przed nim wyzwań,
 • ma potrzebę integracji wokół określenia celów, wizji i kierunku, w jakim ma zmierzać oraz wspólnych wartości
 • jest silnie skoncentrowany na realizacji zadań własnych, co prowadzi do powstawania zjawiska ‘silosów’.

czym_nie_team_profiling.png

 • terapią grupową,
 • zajęciami integracyjnymi polegającymi np. na grach terenowych,
 • programem dla zespołów, które nie są otwarte na informację zwrotną od klientów wewnętrznych. 

czym_jest_team_profiling.png

 • to program silnie skoncentrowany na celu, przed jakim stoi zespół,
 • pozwala w konstruktywny sposób pracować zespołowi nad konstruowaniem i zastosowaniem informacji zwrotnych, które otrzymuje od klientów wewnętrznych,
 • programem, który pozwala nowemu szefowi zakontraktować z zespołem takie zasady pracy, które przybliżają do realizacji celów.

 

team_m_pl.jpg

Ważnym etapem programu Team Profiling jest diagnoza pól rozwoju zespołu. Wymaga to przygotowania ze strony samego zespołu, jak i informacji od kilku do kilkunastu osób z jego otoczenia. Narzędzia TTX Institute upraszczają tę część procesu dzięki wykorzystaniu platformy informatycznej. 

Rezultatem programu jest uruchomienie przez zespół inicjatyw zmierzających do lepszego wykorzystania własnego potencjału. Wymagają one monitorowania i zapewnienia skutecznego wdrożenia. Temu celowi służą zespołowe sesje kontynuacji i inne stosowane przez nas metody utrwalenia zainicjowanych zmian.

Kluczowe miejsce w programie zajmuje szef zespołu, którego perspektywa jest szczególnie uważnie brana pod uwagę w procesie dostosowania elementów programu do charakteru grupy i celów, jakie ma do zrealizowania w ramach organizacji.

 

Team Profiling jest programem diagnostyczno-rozwojowym wykorzystującym autorskie narzędzia TTX Institute pomocne w diagnozie zespołu i jego członków:

 • TEAM Analysis – kwestionariusz kompetencji zespołu,
 • TEAM-To-TEAM Feedback – ilościowe i jakościowe narzędzie oceny wizerunku zespołu w organizacji,
 • I-SPEAK lub MBTI – kwestionariusze psychometryczne pomocne w analizie stylów komunikacji i działania poszczególnych członków zespołu.

Jako opcję uzupełniającą ww. diagnostykę, proponujemy wykorzystanie wybranych narzędzi z pakietu TTX Toolbox:

 • Peer-To-Peer Feedback - jakościowa ankieta informacji zwrotnej,
 • 3AE 360° Leadership Analysis (dla menedżerów)180°/270° TALENT Profile (dla specjalistów) - ilościowe narzędzia diagnozy wizerunku danej osoby wśród pozostałych członków zespołu.

Podstawową formą pracy w trakcie całego projektu są sesje prowadzone techniką team coaching, korzystające z narzędzi i metod specyficznych dla tego typu pracy:

 • coaching procesu i relacji
 • coaching wartości i perspektyw,
 • proces BLEND i narzędzia C.A.P. jako struktura i sposób pracy w ramach poszczególnych modułów programu Team Profiling.

Identyfikacja obszarów poprawy oraz uruchomienie i wdrożenie zespołowych inicjatyw rozwojowych.

Poprawa kluczowych wskaźników mierzących jakość współpracy, komunikację i efektywność zespołu jako całości.

Potwierdzenie autorytetu lidera z jednoczesnym wzmocnieniem samodzielności i inicjatywy pozostałych członków zespołu.

Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników za skuteczność biznesową i klimat wewnątrz grupy oraz wizerunek zespołu w organizacji.  

 

Team Profiling jest przeznaczony dla zespołów wszystkich szczebli − kierowniczych, funkcjonalnych i projektowych.


 

Klient: 
zespół dyrektorów międzynarodowej firmy w branży energetycznej.

Wyzwanie:
w zgodnej ocenie szefa (dyrektora generalnego) i zespołu, pojawiła się potrzeba pobudzenia inicjatywy oraz zintegrowania członków zespołu wokół wspólnych celów i misji firmy. 

Efekty:

 • porozumienie się zespołu co do wizji przyszłości oraz wartości, które będą stanowić fundament współpracy,
 • wielostronna diagnoza mocnych stron i pól rozwoju zespołu,
 • zaplanowanie i wdrożenie konkretnych zmian we współpracy grupy oraz uruchomienie, ważnej zespołowej inicjatywy rozwojowej skierowanej na poprawę skuteczności Management Teamu.
Informacja zwrotna szefa zespołu:
„Warsztat Team Profiling i poprzedzająca go analiza zespołu zarządzającego zwiększyła zdecydowanie stopień zrozumienia przez menedżerów znaczenia zarządzania opartego na zaufaniu. Wierzę, że mój zespół jest teraz znacznie bardziej świadomy wpływu zachowań i postaw każdego z nas na swoich kolegów, przełożonych i podwładnych (nie wspominając już o naszych klientach). To zrozumienie i wynikająca stąd autorefleksja będzie sukcesywnie wytyczać ścieżkę stałego udoskonalania współpracy w zespole. Dlatego też mogę stwierdzić, że praca podczas warsztatu Team Profiling i wcześniejsza analiza zespołu były sukcesem. Mamy teraz bardzo dobrą podstawę do wspólnego budowania fundamentów przyszłości. Ja osobiście polecam program Team Profiling każdemu, kto zmaga się z problemem zachowań wynikających z niskiego poziomu zaufania”.

Co robimy

Talent Profiling

Talent Profiling jest programem talentowym przeznaczonym dla menedżerów średniego szczebla i specjalistów, których kompetencje powinny być wielostronnie zdiagnozowane i rozwijane. Jest naturalnym wstępem do wejścia pracownika na ścieżkę szkoleń i dalszego rozwoju w ramach organizacji. Obejmując standardowo warsztat kariery i wizerunku osobistego, stanowi ważny etap ubiegania się talentu o udział w planach sukcesji lub rekrutacjach wewnętrznych.

Cele:
Bilans osobistych i społecznych kompetencji potrzebnych na stanowisku eksperta lub menedżera.

Zwiększenie świadomości własnej roli w organizacji oraz potwierdzenie motywacji do kontynuowania obranej ścieżki kariery.

Sformułowanie indywidualnych planów rozwoju i podjęcie pracy na polach poprawy zidentyfikowanych jako priorytetowe.

Lepsze zrozumienie wartości i celów organizacji oraz osobistego wpływu na ich kształtowanie i osiąganie.

Bardziej świadome kierowanie swoją karierą i budowanie osobistego wizerunku.

Team Profiling

Team Profiling jest przeznaczony dla zespołów wszystkich szczebli − kierowniczych, funkcjonalnych i projektowych.

Cele:
Identyfikacja obszarów poprawy oraz uruchomienie i wdrożenie zespołowych inicjatyw rozwojowych.

Poprawa kluczowych wskaźników mierzących jakość współpracy, komunikację i efektywność zespołu jako całości.

Potwierdzenie autorytetu lidera z jednoczesnym wzmocnieniem samodzielności i inicjatywy pozostałych członków zespołu.

Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności uczestników za skuteczność biznesową i klimat wewnątrz grupy oraz wizerunek zespołu w organizacji.  


 

Leadership Profiling

Leadership Profiling adresujemy do kadry kierowniczej wyższego szczebla. Dla grup stanowiących jednocześnie zespoły kierownicze organizacji, cele programu są zwykle uzupełniane o rozwój wybranych kompetencji zespołowych oraz indywidualnych związanych ze współpracą w grupie.

Cele (z perspektywy organizacji oraz liderów):
Rozwój autorytetu oraz zawodowej i osobistej dojrzałości osób kierujących zespołami i organizacjami; wzmocnienie profesjonalnego wizerunku (personal brandu) menedżera.

Poszerzenie warsztatu menedżerskiego poprzez opanowanie zasad i technik Przywództwa Spersonalizowanego oraz profesjonalnego zarządzania zespołami w okresie trudnych zmian.

Świadome zarządzanie własną karierą oraz umiejętne kierowanie karierami talentów,

Planowe i profesjonalne kierowanie refleksją strategiczną w organizacji oraz kształtowanie pożądanej kultury firmy lub zespołu.

TTX Academy

TTX Academy to oferta, na którą składają się trzy różne rozwiązania - zależnie od szczegółowych potrzeb klientów. Oferujemy sprawdzone programy, realizowane w różnej formule, dopasowane do potrzeb organizacji. Projektując program osadzamy go w wyzwaniach biznesowych naszych klientów. Dbamy o to, aby doskonalone kompetencje były bezpośrednio związane z bieżącymi zadaniami, które są realizowane przez uczestników. Pracując z naszymi klientami, dbamy o zaangażowanie sponsora po stronie biznesu oraz zaprojektowanie całego planu komunikacji, który ma wpływ na motywację uczestników oraz wizerunek projektu w firmie. 

Cele:
Dostarczanie
 praktycznych rozwiązań dotyczących bieżących wyzwań w obszarze zarządzania ludźmi.

Stwarzanie okazji do treningu nowych umiejętności i wymiany dobrych praktyk.

Uczenie kluczowych zachowań menedżerskich, które mają istotny wpływ na budowanie zaangażowania pracowników.

 

TTX Mentoring

TTX Mentoring to program skoncentrowany na przygotowaniu trzech grup (mentorów, podopiecznych i przełożonych) do efektywnego wykorzystania możliwości indywidualnego mentoringu. To także wdrożenie spójnego rozumienia ról i podjęcia ich w indywidualnym mentoringu przez wyżej wymienione grupy uczestników. Dla samych mentorów program ten daje możliwość poznania narzędzi mentoringowych oraz jest swoistym treningiem ich zastosowania, a dzięki działaniom superwizyjnym oferuje także możliwość doskonalenia praktyki mentoringowej. 

Cele:
z perspektywy organizacji - akumulacja i zabezpieczenie przed utratą cennej ekspertyzy i wiedzy o najlepszych praktykach poprzez ich przejmowanie przez młodych liderów i specjalistów od doświadczonych mistrzów, promocja kultury opartej na ciągłym doskonaleniu i uczeniu się, realizacja inicjatyw biznesowych uruchamianych w ramach programu przez podopiecznych.

z perspektywy uczestników - poszerzenie możliwości rozwoju kariery w organizacji,
identyfikacja specjalistycznych lub menedżerskich kompetencji do rozwoju oraz planowe ich doskonalenie pod kierunkiem mentora, ugruntowanie podmiotowości i uruchomienie dodatkowych wewnętrznych motywatorów.

z perspektywy mentorów - rozwój kompetencji praktycznego uczenia innych poprzez wykorzystanie własnego doświadczenia, autorytetu i wiedzy specjalistycznej, otwarcie nowej perspektywy w karierze i satysfakcja z rozwijania innych, jako ważny czynnik podtrzymujący motywację oraz identyfikację z firmą i własną rolą.

AC/DC

Assessment/Development Centre stanowi okazję do wszechstronnej diagnozy potencjału i kompetencji wskazanych jako kluczowe na stanowiskach specjalistycznych lub menedżerskich. Program prowadzi do uzyskania ilościowej i jakościowej informacji zwrotnej na temat ocenianych kompetencji zarówno dla uczestnika, jak i HR oraz przełożonego. AC/DC to także wsparcie procesów rekrutacyjnych (Assessment Centre) lub rozwojowych (Development Centre) na podstawie wniosków uzyskanych po ocenie.

Cele:
Określenie stopnia dopasowania poziomu kompetencji uczestników AC/DC do poziomu oczekiwanego przez organizację.

Zdefiniowanie mocnych stron uczestników, które warto wykorzystywać i wzmacniać, w celu realizacji strategii organizacji. 

Określenie indywidualnych luk kompetencyjnych do dalszego rozwoju.

Zwiększenie świadomości mocnych stron i obszarów do rozwoju uczestników AC/DC.